Algemene voorwaarde van Schildersbedrijf MJF 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERSBEDRIJF MJF
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis
gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. MJF: Schildersbedrijf MJF, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gravin Machteldplantsoen 2, 2691ZA te ‘sGravenzande, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 27306870.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MJF een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen MJF en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee MJF zich jegens de opdrachtgever heeft
  verbonden tot het verrichten van werkzaamheden.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens MJF uit te voeren werkzaamheden, waaronder niet-limitatief
  bedoeld, begrepen kunnen zijn, schilderwerk, het aanbrengen van renovlies- of fotobehang en/of uiteenlopend spuitwerk.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der
  techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MJF en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 8. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 9. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de
  opdrachtgever aanvaarde offerte van MJF of een na totstandkoming van de overeenkomst per e-mail gemaakte aanvullende of afwijkende
  afspraak. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
  voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 10. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de
  geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
  vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 11. Elk aanbod van MJF (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval door MJF is vermeld dat het aanbod voor een
  bepaalde tijd geldig is. MJF kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog
  intrekken.
 12. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van MJF dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De opdrachtgever kan
  voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van MJF dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige
  gegevens.
 13. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de
  opdrachtgever afwijkt van het aanbod van MJF, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MJF
  anders aangeeft. Van aanbod en aanvaarding is eveneens sprake indien MJF met kennelijke instemming van de opdrachtgever een aanvang
  heeft gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.
 14. Mondelinge afspraken binden MJF niet eerder dan nadat deze schriftelijk door MJF zijn bevestigd.
  ARTIKEL 4. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
  Iedere overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend. In geval van tussentijdse opzegging (annulering) van de overeenkomst door de
  opdrachtgever, is de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor MJF uit
  de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door MJF te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever
  verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die MJF over het gehele werk zou hebben
  gemaakt.
  ARTIKEL 5. | DERDEN
 15. MJF is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van
  de overeenkomst te betrekken. MJF is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in
  de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.
 16. Onder geen beding aanvaardt MJF enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met
  wie de opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van MJF is gebeurd.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die MJF bij de uitvoering van de overeenkomst
  betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend
  voorbehouden kan zijn aan MJF, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij
  in plaats van MJF, zelf partij bij de overeenkomst.
 18. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door MJF worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter
  zake willen beperken. MJF gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om
  een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
 19. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van MJF, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de
  overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door MJF voorgeschreven wijze, aan MJF verstrekt. De
  opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de opdrachtgever MJF steeds alle voor de uitvoering van de
  overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst
  te optimaliseren. De opdrachtgever is er in het bijzonder verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden zorg te
  dragen voor:
 • het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt,
  waaronder apparaten, gereedschappen en andere hulpmiddelen mede begrepen;
 • het werkklaar beschikbaar stellen aan MJF van de wanden waarop de werkzaamheden betrekking hebben. De wanden worden, indien
  nodig, door de door MJF tewerkgestelde personen volledig machinaal en handmatig geschuurd en kleine gaatjes worden dichtgemaakt;
 • het vrij toegankelijk en bezemschoon beschikbaar stellen aan MJF van de ruimte waar de werkzaamheden worden verricht, zulks
  gedurende de periode van start tot afronding van de werkzaamheden. De locatie van uitvoering dient goed bereikbaar en volledig vrij
  te zijn van spullen en materialen gedurende het overeengekomen tijdsbestek van uitvoering van de werkzaamheden. De locatie van
  uitvoering dient vanaf de start tot de afronding van de werkzaamheden volledig ter beschikking van de door MJF tewerkgestelde
  personen te staan. De werkzaamheden dienen dan ook aansluitend te kunnen worden verricht, voordat eventuele derden
  werkzaamheden op de locatie gaan verrichten, zulks tenzij dit met voorafgaande schriftelijke instemming van MJF geschiedt;
 • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van hem te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en
  handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Radiatoren, wandcontactdozen en leuningen dienen door de opdrachtgever verwijderd te worden voordat gestart wordt met de
  werkzaamheden. Mocht MJF de radiatoren moeten verwijderen omdat de opdrachtgever dit heeft nagelaten, dan heeft MJF het recht deze
  radiatoren te verwijderen tegen een vergoeding van € 75,- per radiator. Voor hermontage dient de opdrachtgever zelf en voor eigen rekening
  zorg te dragen, bijvoorbeeld door een gecertificeerd loodgietersbedrijf daarvoor in te schakelen.
 2. Indien en voor zover de opdrachtgever voor de beschikbaarstelling daarvan zorgdraagt, staat hij ervoor in dat de te verwerken materialen
  en/of het te gebruiken materieel in goede staat verkeren en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door MJF tewerkgestelde personen de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, stomend
  water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten op locatie van uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart MJF
  van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 5. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is MJF,
  onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
  en/of de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade aan de opdrachtgever door te berekenen.
  ARTIKEL 7. | INHOUD EN OMVANG VAN OVEREENKOMST
 6. Tot de werkzaamheden van MJF behoren niet:
 • het afdekken van vloeren;
 • stukadoren, hakken en uitgevlakken.
 1. Uitwendige hoeken langs kozijnen stuukt MJF niet haaks of rond af. De aannemer dient dit strak, haaks of rond op te leveren.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afdekken van de vloer, keuken en dergelijke, voordat met de uitvoering van de
  werkzaamheden wordt aangevangen. Het is belangrijk dat met stucloper wordt afgedekt en niet bijvoorbeeld met plastic. Dit om loslaten en
  schade te voorkomen. MJF sluit de aansprakelijkheid voor de bedoelde schade bij deze uit. Ook in overleg is hiervan niet af te wijken.
 3. Leidingen die zichtbaar zijn nadat MJF het werk heeft opgeleverd, worden niet kosteloos hersteld. Eventuele betonpukkels in de wanden
  worden niet weggeschuurd. Nadat het werk is opgeleverd worden deze betonpukkels niet kosteloos hersteld.
 4. De wanden worden altijd afgewerkt met een fijne vrijwel structuurloze roller.
 5. Aangezien er achter en/of rondom en/of naast cv-ketels mechanische ventilatie-units en/of leidingen niet kunnen worden afgewerkt, wordt
  de gehele installatie van boven naar beneden afgedekt.
 6. MJF gaat ervan uit dat er geen plinten aanwezig zijn. Afkitten en afplakken van vloerplinten op verzoek van de opdrachtgever geschiedt tegen
  een nader overeen te komen meerprijs.
 7. Ondanks dat kozijnen met speciale afplaktape en de nodige zorgvuldigheid worden afgeplakt, kan het zijn dat er verf loslaat bij het
  verwijderen van de tape. Dit komt doordat watergedragen verf wordt toegepast, welke een mindere sterke hechting aan kozijnen kan
  hebben. Eventuele reparatie hiervan is voor rekening van de opdrachtgever en voor onvoldoende hechting van de verf is MJF niet
  aansprakelijk.
 8. MJF adviseert de opdrachtgever in geval van het aanbrengen van renovliesbehang, dat naderhand staande plinten van bijvoorbeeld 70 x 15
  mm worden geplaatst.
 9. De werkzaamheden worden verricht tussen 08.00 uur en 16.00 uur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever is
  overeengekomen.
 10. Afval van MJF, zoals lege emmers, snijverlies van behang en dozen, worden door de door MJF tewerkgestelde personen afgevoerd. Het is
  waarschijnlijk dat de opdrachtgever na oplevering of bij de grote schoonmaak nog behanglijmresten en/of spatten van de sausrollen
  tegenkomt. Vensterbanken en de zijkanten van trappen worden door of namens MJF afgeplakt en gestreefd wordt zo zorgvuldig mogelijk te
  werken. Lijm, stof en verfresten op de vloeren zijn echter niet te voorkomen. Om het verse werk niet te beschadigen met stof, kan dit niet
  door MJF verwijderd worden. Na droging kan de opdrachtgever oude verf- en lijmresten in meerdere keren verwijderen met heet water.
  ARTIKEL 8. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
 11. Het aanbod van MJF vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten. Indien en voor
  zover de prijs en/of bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief en reiskosten, worden de
  daadwerkelijk door of namens MJF gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend.
 12. Ook zonder uitdrukkelijk opgave daarvan in het aanbod van MJF, is MJF gerechtigd aan de opdrachtgever door te berekenen de eventueel
  noodzakelijkerwijs te maken parkeerkosten in verband met de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever.
 13. Indien en voor zover een vaste aanneemsom is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die MJF bekend
  waren op het moment dat MJF deze prijs aan de opdrachtgever heeft aangeboden. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting
  en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de
  overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan,
  hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen.
  In geval van een vaste aanneemsom, zal MJF daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 14. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door
  hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij MJF
  de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. MJF zal de
  opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. Indien sprake is van een vaste prijs en deze
  gebaseerd is op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist bleken te zijn, wordt meerwerk volgens de
  gebruikelijke voor de werkzaamheden gehanteerde tarieven, verrekend op de eindfactuur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeengekomen en tenzij de opdrachtgever niet instemt met het meerwerk.
 15. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband
  staande extra kosten voor zijn rekening. MJF zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te
  berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 16. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en oplevering worden gewijzigd. De
  opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
  uitvoering en oplevering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is MJF gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de
  opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of
  tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
 17. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MJF het wijzigen van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst
  in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  ARTIKEL 9. | TERMIJNEN
 18. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe MJF zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, nietfatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is MJF mogelijk mede afhankelijk van de opdrachtgever en/of derden. Indien de niettijdige nakoming het gevolg is van een niet aan MJF toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11, worden de
  verplichtingen van MJF opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval
  overeenkomstige toepassing.
 19. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan MJF toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van MJF niet eerder in
  dan nadat de opdrachtgever MJF schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is
  vermeld, en MJF na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 20. Indien MJF voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te
  verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is MJF
  gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 21. Verzuim van MJF als gevolg van een aan MJF toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de opdrachtgever recht op
  ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende
  schadevergoeding.
  ARTIKEL 10. | OPLEVERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN TEKORTKOMINGEN
 22. Op het moment dat door of namens MJF aan de opdrachtgever wordt meegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is
  voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk
  deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment
  van oplevering van het werk. Waar mogelijk en wenselijk zal MJF de opdrachtgever een dag van tevoren informeren wanneer wordt
  opgeleverd. Op het moment van oplevering dient de opdrachtgever of een daartoe door hem gemachtigde aanwezig te zijn bij de oplevering
  om het opgeleverde te controleren.
 23. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken,
  dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 24. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie
  dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de
  hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij MJF te worden ingediend.
 25. Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling aan MJF bestaan, behoudens voor
  zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
 26. Indien ten aanzien van de opgeleverde werkzaamheden binnen drie maanden na oplevering blijkt dat sprake was van een toerekenbare
  tekortkoming van MJF in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal MJF, ter zijner keuze, de werkzaamheden alsnog
  deugdelijk uitvoeren dan wel de opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Indien MJF kiest voor het alsnog deugdelijk
  uitvoeren van de werkzaamheden, dan bepaalt hijzelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als
  bedoeld in de eerste zin moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te
  vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en
  middelen. Als toerekenbare tekortkoming van MJF kan in elk geval niet worden aangemerkt:
 • scheurvorming door werking van de ondergrond, zoals bijvoorbeeld werking van een purrand langs het plafond en werking van beton;
 • een gebrek van het opgeleverde dat het gevolg is van een van een na de oplevering van buiten komende oorzaak of dat ontstaan is als
  gevolg van een andere niet aan MJF toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als
  gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik/behandeling in strijd
  met de eventuele aanwijzingen van of vanwege MJF het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van
  veranderingen aan het opgeleverde, waaronder begrepen herstellingen die niet met voorafgaande instemming van MJF zijn uitgevoerd;
 • kleurverschil tussen plafond en wand, evenals kleurverschillen bij gemengde kleuren ten opzichte van de kleurenstalen. In geval van
  kleurverschil is MJF niet gehouden de wanden zonder extra kosten over te schilderen.
 1. De opdrachtgever dient MJF in alle gevallen in de gelegenheid te stellen om een eventuele tekortkoming van MJF te herstellen.
 2. De opdrachtgever kan op een tekortkoming van MJF geen beroep meer doen als hij hierover niet binnen drie dagen nadat hij de tekortkoming
  heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij MJF heeft geklaagd. Indien de opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit
  er voor MJF uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever dan ook geen enkele verplichting voort. Voorts geldt dat indien de opdrachtgever
  klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de opdrachtgever eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, zoals middels een door de
  opdrachtgever getekende opleveringsverklaring, er voor MJF uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting
  voortvloeit.
  ARTIKEL 11. | OVERMACHT
 3. MJF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door
  een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
  toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van
  buiten komende oorzaken waarop MJF geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig
  bemoeilijken, waaronder mede begrepen: (extreem) slechte weersomstandigheden, ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s) en
  tekortkomingen van derden.
 4. MJF is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmachtssituatie heeft veroorzaakt, intreedt nadat
  MJF de betreffende verbintenis had moeten nakomen.
 5. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor
  dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 6. Indien MJF bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
  verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst
  afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 7. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
  ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 8. MJF is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering
  van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de
  opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst
  MJF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de
  nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend
  onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door MJF in gebreke is gesteld, in welke
  ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming
  na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 9. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering
  Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever
  anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is MJF gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
  rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn
  betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 10. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door MJF op grond van dit artikel
  uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 11. De opdrachtgever is verplicht de schade die MJF ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 12. Indien MJF de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  ARTIKEL 13. | BETALINGEN
 13. Indien en voor zover ter zake niet reeds uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is MJF gerechtigd te vorderen dat het door
  de opdrachtgever aan MJF verschuldigd wordende geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
 14. MJF is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening
  van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens MJF.
 15. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door MJF aangewezen wijze, binnen de door MJF vermelde termijn. In geval betaling middels
  overboeking hanteert MJF een standaardbetalingstermijn van 3 dagen na factuurdatum, doch kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 16. De opdrachtgever is gehouden te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten
  behoeve van de consument dwingend in de wet staat.
 17. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering
  Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever
  anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 18. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de
  opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte
  van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele
  rente, de wettelijke rente, indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 19. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever
  verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
  ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 20. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door
  de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door
  opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de
  nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid
  die niet aan MJF kan worden toegerekend.
 21. MJF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van
  bedrijfsstagnatie. MJF is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4,
  jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
  van MJF in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en
  zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de
  uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
  die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MJF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
  deze aan MJF toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
  geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht MJF aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft MJF te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient MJF
  hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van MJF ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van MJF is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid van MJF betrekking
  heeft. Indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van MJF beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans
  tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MJF betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
  van MJF nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door MJF afgesloten
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van MJF dat krachtens
  die verzekering toepassing vindt.
 3. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens
  MJF één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij verplicht MJF van dit risico te vrijwaren.
 5. De opdrachtgever vrijwaart MJF voorts van aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
  waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan MJF toerekenbaar is. Indien MJF uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
  dan is de opdrachtgever gehouden MJF zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
  redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MJF, zonder
  ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MJF en derden daardoor ontstaan, komen
  integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
 6. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 7. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg
  te beslechten.
 8. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter
  binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MJF aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.